ORYATAŞ İNŞAAT VE TİC. A.Ş.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Ziyaret sürecinizde değerli ziyaretçilerimize ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenme süreci ve ziyaretçilerimizin sahip olduğu haklar, işbu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ORYATAŞ İNŞAAT VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

İşlenen Kişisel Veriler  

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi

(Ad, soyadı)

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması İş yeri güvenliğinin sağlanması

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi

Acil    durum   yönetim    süreçlerinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine                  zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun                 meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İletişim Bilgisi

(Telefon numarası)

Görsel ve İşitsel Bilgi

(Kamera kaydı)

İş yeri güvenliğinin temini

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi

Taşınır mal ve kaynak güvenliğinin takibi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi

Plaka Bilgisi

(Araç plaka bilgisi)

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Emniyet Güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
  • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler; ziyaretçiler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize başvuruda bulunarak;

 

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.